Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja otpada iz kućanstva. Prvenstveno problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, građevnog otpada iz kućanstva, električne i elektroničke opreme te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Rad u reciklažnom dvorištu organiziran je tako da osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, osigurava siguran prihvat i privremeno skladištenje zaprimljenog otpada nakon čega ga preuzima ovlašteno poduzeće. Reciklažno dvorište je opremljeno raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat različitih vrsta otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veličini, gustoći i drugim svojstvima. U sklopu reciklažnog dvorišta izgrađena je i kolna vaga zbog potrebe evidentiranja količine otpada.

Upute za postupanje korisnika na reciklažnom dvorištu

 1. Otpad se na ulazu reciklažnog dvorišta prijavljuje i od nadležnog osoblja kontrolira, evidentira, po potrebi važe, a donositelj otpada se upućuje na mjesto ili mjesta gdje treba odložiti pojedine donesene vrste otpada.
 2. Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, donositelj otpada, pridržava se pravila kretanja i ponašanja u RD-u koja mu na ulazu priopćava zaposlenik RD-a.
 3. Ovisno o vrsti otpada, donositelju otpada pomaže osoblje RD-a (pomoć pri istovaru, otključavanje i otvaranje vrata spremnika i dr.).
 4. Nakon istovara otpada donositelj se upućuje prema izlazu i po potrebi obavlja vaganje praznog vozila kojim je otpad bio dovezen na ugovornoj vagi trećeg lica te obavlja druge potrebne radnje.

Korisnici javne usluge iz kategorije kućanstvo (fizičke osobe) sa područja Grada Daruvara te susjednih općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta mogu besplatno odložiti slijedeće vrste otpada:

 • ambalažu od papira i kartona
 • otpadni metal
 • otpadno staklo
 • otpadna plastika
 • otpadni tekstil/odjeća
 • glomazni otpad
 • jestiva ulja i masti
 • boje, tiskarske boje)
 • deterdženti
 • lijekovi
 • baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • građevni otpad iz kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci (beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa)
 • otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
 • otpadne gume
 • oštri predmeti
 • problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, tinte, ljepila, smole, citotoksici i citostatici, drvo koje sadrži opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone), ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je oštećena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom)

Korisnici javne usluge iz kategorije „nije kućanstvo“ (prave osobe i obrtnici) otpad na reciklažnom dvorištu mogu predati uz naknadu prema trenutno važećem cjeniku te uz predaju pratećeg lista za otpad određenog ključnog broja otpada.

Dokumenti

Skip to content